ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාලුන් ඩාෆා පුහුණු කණ්ඩායම් සමග සම්බන්ධ වීමට...

කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩංගනයෙදී - Kurunegala Welagedara Ground
සෑම ඉරිදාම උදේ 7.00 ට - Every Sunday @ 7.00 a.m.
නිට්ටඹුව මහජන ක්‍රීඩාංගනයෙ දී - Nittambuwa Public ground
සෑම ඉරිදාම උදේ 7.00 ට - Every Sunday @ 7.00 a.m.
 • වේයන්ගොඩ - Weyangoda:
  නිරොෂන් (Niroshan) - +94 717 931 027

 • නිට්ටඹුව - Nittambuwa :
  නුවන් (Nuwan) - +94 715 672 911

 • වතුපිටිවල - Wathupitiwala :
  දිල්ලික (Dillika) - +94 716 601 340

 • කිරිඳිවැල - Kirindiwela :
  නදීප් (Nadeep) - +94 713 520 559
 • මහරගම - Maharagama :
  ෂාන් (Shan) - +94 718 038 734
 • නාරම්මල - Narammala :
  දිමාල් (Dimal) - +94 770 60 63 62
 • Please do not hesitate to contact us.....

  Name:
  Email:
  Phone:
  Message:

   

  Article Image

   

  Article Image

   

  Article Image

   

  Article Image