ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාලුන් ඩාෆා පුහුණු කණ්ඩායම් සමග සම්බන්ධ වීමට...

කුරුණෑගල වැව රවුම විවේකා හෝටලය අසල - Kurunegala Lake round near Viveka Hotel
සෑම ඉරිදාම උදේ 8.00 ට - Every Sunday @ 8.00 a.m.
නිට්ටඹුව මහජන ක්‍රීඩාංගනයෙ දී - Nittambuwa Public ground
සෑම ඉරිදාම උදේ 7.00 ට - Every Sunday @ 7.00 a.m.

 • නාරම්මල - Narammala :
  දිමාල් (Dimal) - +94 770 606 362

 • වේයන්ගොඩ - Weyangoda:
  නිරොෂන් (Niroshan) - +94 717 931 027

 • නිට්ටඹුව - Nittambuwa :
  නුවන් (Nuwan) - +94 777 177 346

 • වතුපිටිවල - Wathupitiwala :
  දිල්ලික (Dillika) - +94 716 601 340

 • කිරිඳිවැල - Kirindiwela :
  නදීප් (Nadeep) - +94 713 520 559

අප හා සම්බන්ධ වන්න... 

Article Image

 

Article Image

 

Article Image

 

Article Image