ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාලුන් ඩාෆා පුහුණු කණ්ඩායම් සමග සම්බන්ධ වීමට...

කුරුණෑගල - වැව රවුම විවේකා හෝටලය අසල - Kurunegala Lake round near Viveka Hotel
සෑම ඉරිදාම උදේ 8.00 ට - Every Sunday @ 8.00 a.m.

කොළඹ - නිදහස් චතුරස්‍රය - Colombo - independence square
සෑම ඉරිදා දිනකම උදේ 7.30 සිට 9.00 දක්වා - Every Sunday @ 7.30 a.m. to 9.00 a.m.
මහනුවර - Kandy
සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සවස 2.30 ට - Every Saturday @ 2.30 p.m.
නිට්ටඹුව - Nittambuwa
සෑම ඉරිදාම උදේ 7.00 ට - Every Sunday @ 7.00 a.m.
නාරම්මල - U B විජ‌ේකෝන් ක්‍රීඩාංගනය - Narammala U B Wijekoon Stadium
සෑම ඉරිදා දිනකම උදේ 7.30 සිට 9.30 දක්වා - Every Sunday @ 7.30 to 9.30
මීට අමතරව, දිමාල් (Dimal) +94 770 606 362, ගයාන් (Gayan) +94 772 264 591, පුෂ්ප (Pushpa) +94 717 871 712 යන දුරකථන ඔස්සේ අප හා සම්බන්ධ වීමෙන් දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සිට ෆාලුන් ඩාෆා පුහුණු විය හැක. සියලුම ෆාලුන් ඩාෆා ක්‍රියාකාරකම් නොමිලේ සිදු කරනු ලබයි.

විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය: falundafasrilanka@gmail.com