Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

සත්‍ය, කරුණාව, ඉවසීම යන විශ්වයේ උතුම් මූලධර්ම පදනම් කරගත් අධ්‍යාත්මික සංවර්ධන පුහුණු ක්‍රමකි.

සියළුම වයස් කාණ්ඩයන්ට සුදුසු වේ.

උද්වේගකාරී බව සහ පීඩාකාරී බව මඟහරවයි.

ශක්තිය වර්ධනය වන අතර ශරීරය පිරිසිදු වේ.

ශාරීරික සෞඛ්‍යය වර්ධනය වේ.

අධ්‍යාත්මික වර්ධනය සමඟ ප්‍රඥාව වැඩිදියුණු වේ.