Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

පාරම්පරික ව්‍යායාම් සංග්‍රහයක් තුළින් මනස සහ ශරීරය සංවර්ධනය කිරීම

සියළුම වයස් කාණ්ඩයන්ට සුදුසු වේ.

උද්වේගකාරී බව සහ පීඩාකාරී බව මඟහරවයි.

ශක්තිය වර්ධනය වන අතර ශරීරය පිරිසිදු වේ.

ශාරීරික සෞඛ්‍යය බොහෝ සේ වර්ධනය වේ.

අධ්‍යාත්මික වර්ධනය සමඟ ප්‍රඥාව වැඩිදියුණු වේ.

 

Article Image

 

Article Image

 

Article Image

 

Article Image